Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

LẠI...VỈA HÈ ! Thơ. Lê Trường HưởngLẠI…VỈA HÈ !

Dự Án đều lo “tái định cư”
Vỉa hè “giành lại”…kệ thây ư?
Mất nguồn sống chính đâu cần biết
Hết kế sinh nhai cũng chẳng từ!
Biến hóa thích nghi sao trí giỏi
Đổi thay hợp cách thật tay cừ!
Cực đoan hành động là vô cảm
Giải quyết hài hòa chẳng thể thư!

L.T.H.