Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2011

CÂY ĐÀO PHAI. Thơ. Lê Trường Hưởng


Như bàn tay chụm giơ­ lên
Hoa c¸nh sen víi l¸ chen ®Çy cµnh
Gèc to, phñ líp rªu xanh
MÆc cho gi¸ rÐt v­ư¬n m×nh hiªn ngang
§ãn chµo TÕt ®Õn, Xu©n sang
Kh«ng gian n¸o nøc, rén rµng niÒm vui
V« vµn léc, nô nhó råi
Gieo niÒm hy väng cho ng­ưêi t×m c©y
Sang n
ăm mi gp điu may
Phóc, léc, thä sÏ trµn ®Çy cïng Xu©n
§µo phai ®Ñp ®Ï mu«n phÇn
N¨m nµo c©y còng mét lÇn vÒ ®©y
Ng¾m hoa mµ thÊy ngÊt ng©y
C«ng ngư­êi lo l¾ng ®ªm ngµy bãn ch¨m
§µo phai chÞu ®ùng ©m thÇm
Vư­ît lªn c¸i rÐt c¨m c¨m në ®Òu
Søc sèng m¹nh mẽ bao nhiªu
Ngµy Xu©n muèn nãi ®«i ®iÒu §µo phai

                           

                                                                     L.T.H.