Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

MẮT VẪN TINH TƯỜNG! Thơ.Lê Trường Hưởng

MẮT VẪN TINH TƯỜNG!

( Bát vĩ vận “u” )

Dẫu rằng sắp nhập…Hội Người mù

Mắt vẫn tinh tường chẳng thể lu

Sáng quắc chiếu vào sâu mọt trú

Chớp lòa soi trúng nhặng ruồi bu

Tinh tường thông tuệ cùng đơ lú

Chính xác chính nhân với nịnh xu

Phản nước hại dân thiêu cả lũ

Kém nhìn nhưng chí quyết không nhu!


L.T.H.