Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

“NHÂN HỌA” VÀ THIÊN TAI. Thơ. Lê Trường Hưởng



“NHÂN HỌA” VÀ THIÊN TAI


Xưa lũ tràn về phải sống chung

Dọc ngang kênh rạch khắp trong vùng

Nay đồng nứt nẻ sao ghê sợ!

Hiện lúa cháy khô thật hãi hùng!

“Nhân họa” chặn dòng tham bất tận

Thiên tai gieo hạn hại vô cùng

Lấn sâu nước mặn mười ba Tỉnh

“Vựa Lúa” tương lai thấy mịt mùng!

L.T.H.