Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

DI DỜI...CHÍNH CÁC ÔNG! Thơ. Lê Trường Hưởng

Di dời Trung tâm Hành chính Đà Nẵng...

         
           
             Tòa nhà Trung tâm Hành chính Đà Nẵng ( trái )
DI DỜI…CHÍNH CÁC ÔNG!


Tiền thuế của dân sắp mất tong

Nhà hai nghìn tỷ mới xây xong

Mưu mô chuyển đổi sao rồ dại

Ý định bỏ đi thật quá ngông

Vỏ hến cho nên không xót ruột

Rác rơm bởi vậy chẳng đau lòng

Vung tay quá trán phường ăn hại

Xử lý: di dời…chính các ông!


L.T.H.