Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

KHỐN NẠN THÂN ÔNG! Thơ. Lê Trường Hưởng

Nhân ngày Báo Chí Việt Nam 21/6


KHỐN NẠN THÂN ÔNG!


                                       

Than rằng: khốn nạn cái thân ông!

Tiêu cực đấu tranh thật có công

Vach mặt Quan tham trang giấy phẳng

Chỉ tên Lại nhũng bút không cong

Nghìn năm trăm vụ phơi bày hết

Sáu chục tháng trời tố giác xong

Danh hiệu được trao: người có tội

Than rằng: khốn nạn cái thân ông!


L.T.H.