Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

KHÓ MÀ DỄ! Thơ. Lê Trường HưởngKHÓ MÀ DỄ!


Khó mà lại dễ dối lừa người!

Mật ngọt ruồi bâu chết đó thôi?

Dẻo mỏ buông lời hay tất lọt

Mềm môi nhả tiếng đẹp càng trôi

Ba lần giống hệt nghe không ngược

Bốn bận y nguyên nói phải xuôi

Thế kỷ cả tin mông muội quá

Sáng bừng tia chớp tỉnh ra rồi!


L.T.H.