Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

HỎI ? Thơ. Lê Trường Hưởng
HỎI ?


Có đất nào như đất ấy không?(*)

Ngọn thay cho gốc bảo nhau…trồng

Xây nhà từ nóc sau cùng…móng

Sinh Cháu khởi đầu mới nở…Ông

Dưới nước Sáo con chui khỏi trứng

Trên cây Chạch mẹ đẻ ra lồng

Trắng đen lẫn lộn thay màu lại

Phải trái xóa nhòa kiếm mất công!


L.T.H.
(*) Đạo của Cụ Tú Xương câu trong bài thơ “Đất Vị Hoàng”