Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

LO THAY! Thơ. Lê Trường Hưởng


LO THAY!


Ông Bà được Quốc Hội bầu ra

Bỏ phiếu tháng Năm cũng chẳng xa

Nói dại…lỡ rồi không quá bán?

Nghĩ khôn chắc sẽ trúng y là...!

Nhàn cư võ đoán điều đang đến

Rỗi rãi suy nhằng chuyện đã qua

Lo việc triều đình thân gái góa

Răng Bò chỉ muốn…nhuộm thôi mà!


L.T.H.