Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

DẤU HIỆU...ĂN TIỀN! Thơ. Lê Trường Hưởng

Tòa án trả lại toàn bộ hơn 500 đơn kiện Formosa vì "không có chứng cứ"

Ông Nguyễn Văn Thắng (người đứng) - Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh 
đang thông  tin về tiếp nhận và trả đơn khởi kiện Công ty Formosa Hà Tĩnh.DẤU HIỆU…ĂN TIỀN!


Ngư dân khởi kiện nộp đơn lên

"Quy định" chưa tường lẽ tất nhiên

Tòa Án chối từ không tiếp nhận

Công đường bác bỏ trả về liền

Rành rành chứng cứ mà…không có

Rõ rõ thiệt to lại…cố quên?

Tìm cách…ỉm đi cho thoát nợ?

Càng phơi ra dấu hiệu…ăn tiền!L.T.H.
                             Đây không phải "Chứng cứ?"
                           Đây không phải "Thiệt hại"?