Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

TỔ QUỐC CHỜ TRÔNG. thơ. Lê Trường Hưởng

 Ngô Quyền đại thắng quân Nguyên Mông năm 938
TỔ QUỐC CHỜ TRÔNG

                          Dẫu cường nhược có lúc khác nhau,
                                       Song hào kiệt đời nào cũng có…

                                        (Bình Ngô Đại Cáo-Nguyễn Trãi)

Nước có thù trong với giặc ngoài

Nội tình tham nhũng lớn, giằng dai

Kỷ cương, trật tự dần lơi lỏng

Đạo lý, thuần phong xuống cấp dài

Quốc nội Lân bang đang rối rắm

Ngoại biên Hàng xóm đã ra oai

Giang sơn Xâm lược mong thôn tính

Tổ Quốc chờ trông Kiệt hiệt hoài!

L.T.H.      Năm 1258 Trần Hưng Đạo đại thắng quân Nguyên
       Thoát Hoan phải chui vào ống đồng trốn về nước