Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

QUAN ĐẦN DÂN KHỔ. Thơ. Lê Trường Hưởng


QUAN ĐẦN DÂN KHỔ!


“Quan đần dân khổ” đã từ lâu

Tài giỏi thông minh hãy đứng đầu!

Tiến sĩ…tặng danh nghe quá nản

Giáo sư… ban tiếng thấy sao sầu

Điều hành kém cỏi do…không biết

Quản lý vụng về bởi…chẳng sâu

Chủ nghĩa “Thành phần” đeo nặng trĩu

Tương lai đất nước sẽ về đâu?L.T.H.