Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

THAM NHŨNG ĐÂU? THAM NHŨNG ĐÂY! Thơ. Lê Trường Hưởng

Kiểm tra nội bộ, Hà Nội không thấy ai tham nhũng
Sai phạm 200 tỷ không thấy tham nhũng
Người Nhật sợ "chi phí gầm bàn" không thấy tham nhũng?

THAM NHŨNG ĐÂU?
THAM NHŨNG ĐÂY!

                                                           ( Bát vĩ vận “ong” )

Lý lịch ba đời bần cố nông

Mới lên quyền chức đúng hay không?

Vậy tiền đâu tậu tư dinh rộng?

Hỏi của nào mua cả cánh đồng?

Như thóc Đô La không thể cộng!

Tựa ngô châu báu chẳng sao đong!

Đa phần “Đầy tớ” đều…hư hỏng!

Tham Nhũng lù lù! mở mắt trông!


L.T.H.