Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU? Thơ. Lê Trường HưởngBIẾN ĐỔI KHÍ HẬU?


Khí hậu vẫn chưa “biến đổi” đâu!

Mê Kông bị chặn! tỉnh ra mau!

Mặn xâm lúa chết trông mà xót

Nước cạn người khô thấy thật đau

Vựa lúa vơi dần vì kế hiểm

Kho lương hết chóng bởi mưu sâu

Mùa màng được mất do…con Đập

Xuất khẩu gạo không thể đứng đầu!


L.T.H.