Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

NHỮNG NGƯỜI GIŨ LỬA. Thơ. Lê Trường HưởngNHỮNG NGƯỜI GIŨ LỬA


Vi en oép blốc phục hồi dần

Đường luật chiếu hoa trải giữ sân

Tốp Lính sinh viên đều bước đến

Chu Thanh Tùng cũng sớm dừng chân

Ngôi nhà dựng lại mong dồn sức

Sân bãi tôn thêm muốn góp phần

Bếp vẫn hồng nhờ người giữ lửa

Tâm tài nhiệt huyết quý vô ngần!


L.T.H.