Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

CÁNH HẠC ĐÃ BAY ĐI! Thơ. Lê Trường Hưởng
CÁNH HẠC ĐÃ BAY ĐI!


 Vĩnh biệt người Chị thảo hiền của tôi!


Nhẹ nhàng cánh Hạc đã bay đi

Dẫu tám tám Thu chẳng ít gì

Mà vẫn xót xa lòng quặn thắt

Thấy sao đau đớn lệ tràn mi

Chị hiền thơm thảo đành xa mãi

Khúc ruột mến thương phải biệt ly

Về với mẹ chờ đâu có đợi

Tây phương cực lạc chốn từ bi…


L.T.H.