Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

GIỮ LẤY NGHỀ! Thơ. Lê Trường Hưởng
GIỮ LẤY NGHỀ!
( Bát vĩ vận “ay” )

Từ thuở Hùng Vương mãi đến nay

Tổ Tiên truyền lại cái nghề này

Ra khơi đánh cá nhiều như vậy

Về bến chia nhau hải sản đầy

Kế hiểm tách đồng bào khỏi đấy

Mưu sâu lôi nghiệp chính rời đây

Đề cao cảnh giác đừng sa bẫy

Đường mật những lời hãy bỏ ngay!


L.T.H.