Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011

MỪNG BLOG BA TUỔI. Thơ. Lê Trường Hưởng

Mừng Blog ba tuổi 28/5/2008 - 28/5/2011

http://saohongnho.vnweblogs.com/gallery/9507/Hoa%20h%C3%B2ng%20cho%20sinh%20nh%E1%BA%ADt.jpg


MỪNG BLOG BA TUỔI

Hai tám tháng năm lại đến rồi!
Ba mươi sáu tháng đã dần trôi
Vi en oép blốc đông bè bạn
Trang mạng cá nhân đủ mọi người
Xướng họa thơ, văn vui cuộc sống
Giao lưu nhạc, vẽ ích cho đời
Ngày càng  thắm thiết tình bằng hữu
Sinh nhật đầy hoa, rộn tiếng cười.

L.T.H.