Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

PHẤN ĐẤU LÀM…ĐẦY TỚ! Thơ. Lê Trường Hưởng

PHẤN ĐẤU LÀM…ĐẦY TỚ!


Quan cách mạng hay công bộc đây?

Bác Hồ đã nhắc nhở câu này

"Lợi dân” một dạ lo điều tốt

"Ích nước" hết lòng giúp việc hay

Đừng có nắm quyền rồi…sách nhiễu

Chớ nên nhận chức để…ra tay

Đồng bào yêu kính như cha mẹ

Đầy tớ trung thành phấn đấu ngay!


L.T.H.