Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

NGHỀ...ĂN MÀY! Thơ. Lê Trường Hưởng

Ngư dân rời biển đi khuân vác là không thất nghiệp
Đừng đẩy thêm bĩ cực vào dân bằng sự tô hồng lạc quan Bà Nguyễn thị Hải Vân Cục trưởng Cục việc làm nói : "Đi ăn xin
cũng 
không phải thất nghiệp nữa là khuân vácNGHỀ...ĂN MÀY


Ngư dân biển chết dẫu ăn mày

Có thất nghiệp đâu nói lạ thay!

Khuân vác việc làm là rất tốt

Sang Hàn lao động lại càng hay

Quan bà Cục trưởng vừa tuyên đó

Nguyễn Thị Hải Vân mới phán đây

Khái niệm giờ đây cần đổi mới

“Cái Bang” công nhận cái nghề này?


L.T.H. 

                Ngư dân 4 tỉnh miền Trung thất nghiệp

Xin mời Quý vị cùng định nghĩa thế nào là thất nghiệp:
Ngư dân 4 tỉnh miền Trung làm nghề đánh cá - một nghề có từ thuở Hùng Vương dựng nước; Nay không làm được và không được làm phải đi...ăn mày, khuân vác và các việc khác; Vậy có phải là Thất nghiệp không?