Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

MÁY HỎNG! Thơ. Lê Trường Hưởng

MÁY HỎNG!

Đã chuyển Xơ vơ (*) Mỹ tưởng yên

Ngờ đâu ổ cứng hỏng gây phiền

Nguy cơ dữ liệu rồi…đi sạch

Dự báo các trang sẽ…mất liền

Chủ nhiệm nhắc luôn sao lưu nhớ

Ét min (**) nghe lại chép vào quên

Phục hồi Kỹ thuật đang ra sức

Mong ước mọi nhà vẫn vẹn nguyên!

L.T.H.
(*) Server: Máy chủ
(**) Admin: Người Quản trị Mạng