Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

TỔ LÀ AI? Thơ. Lê Trường Hưởng

Kinh Dương Vương

Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.
                                              Bác Hồ


             Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương ở Bắc Ninh


TỔ LÀ AI?
                                          Nhân “Giỗ Tổ Hùng Vương”

Sinh con rồi mới sinh cha
Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông
Câu ca xưa đúng hay không?
Tổ tiên con Lạc cháu Hồng là ai?
Bốn nghìn năm cũng thật dài
Băn khoăn nghĩ mãi, suy hoài không ra
Lạc Long Quân Đức Vua cha
Các Vua Hùng đó chính là đàn con
Vua Hùng ngôi vị đích tôn
Kinh Dương Vương-Ông nội còn trên cha
Đế Minh cũng đã sinh ra
Đế Nghị, Lộc Tục ( hiệu là Kinh Dương )
Mỗi con hùng cứ một phương
Tục-Nam, Nghị-Bắc hai đường khác nhau
Vậy người Việt có gốc…Tàu?
Các nhà Sử học hãy mau giải trình
Bao nhiêu năm vẫn…lình xình
Dân ta chẳng biết Sử mình ra sao!
“Nghìn năm đô hộ” Tàu vào
Săn lùng đốt hết Sách nào của ta
Mưu thâm Lịch Sử xóa nhòa
Đời sau con cháu biết là sao đây?
Sử gia nghiên cứu bao ngày
Trả lời: Tổ giống nòi này là ai?

L.T.H.


                                                Giỗ Tổ Hùng Vương