Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

NGƯỜI NHÀ HAY NGƯỜI TÀI? Thơ. Lê Trường Hưởng

NGƯỜI NHÀ HAY NGƯỜI TÀI?


Người nhà rồi mới đến người tài

Thực tế chứng minh chẳng thể sai!

Khá giỏi không quen đều…bật bãi

Kém non thân thuộc lại…ghim cài

Nhiều tiền dốt nát mà lưu lại?

Lắm của ngu si vẫn sắm vai?

Quyền chức trong tay là phá hại

Uyên thâm kiệt xuất đợi…ngày mai!L.T.H.