Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

TIẾN CỬ HIỀN TÀI XƯA VÀ NAY. Thơ. Lê Trường Hưởng

Vụ ông Trịnh Xuân Thanh: kỷ luật nhiều các bộ cao cấp
                Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 8 - Ảnh: ubkttw.vnTIẾN CỬ HIỀN TÀI XƯA VÀ NAY


Thuở xưa tiến cử bậc hiền tài

“Danh bất hư truyền” chẳng có sai

Khiến nước thái bình và thịnh trị

Làm dân no ấm có tương lai

Thời nay cất nhắc nhiều…sâu mọt

Hiện tại “đá lên” lắm…họa tai

Luật cổ dối Vua là tội chết

“Lệ” giờ…phủi bụi để ra oai!


L.T.H. "Hiền tài" Trịnh Xuân Thanh được tiến cử làm Tỉnh ủy viên
Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang.