Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

TAY CHÂN MIỆNG BỆNH CỦA QUAN. Thơ. Lê Trường Hưởng

TAY CHÂN MIỆNG BỆNH CỦA QUANTay Chân Miệng bệnh ủ trong Quan

Tay chém gió theo lệnh đã ban

Chân bước lên xe xanh cả biển

Miệng rao giảng đạo đỏ luôn bàn

Tay vơ…tiền thuế không ca cẩm

Chân chạy chức quyền chẳng thở than

Miệng hưa…suông xong rồi…bỏ bễ

Tay Chân Miệng bệnh ủ trong QuanL.T.H.