Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

CHẲNG RỜI SÂN. Thơ. Lê Trường HưởngCHẲNG RỜI SÂN !

Thủy tinh thể đục mắt mờ dần...
Cho dẫu mạnh tay với khỏe chân
Hạn chế giao lưu sao khó nghĩ
Giảm nhiều gặp gỡ thật phân vân
Màn hình nhòe nhoẹt nhìn không rõ
Bàn phím tối đen gõ khó khăn
Đáp lễ các nhà đâu có được
Dù…mơ huyền quyết chảng rời sân !

L.T.H.