Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

THÂM. Thơ. Lê Trường Hưởng

Mười sáu chữ vàng:

Láng giềng hữu nghị
Hợp tác toàn diện
Ổn định lâu dài
Hướng tới tương lai 

THÂMNgàn năm đúc kết một từ “thâm”

Các Cụ, cháu con phải phục thầm

“Bạn tốt” tính tình đều hiểu rõ

Láng giềng bụng dạ vẫn hay ngầm

Miệng cười, túi dấu dao mà chọc

Lưỡi uốn, áo che kiếm để đâm

Tham vọng thiên triều chưa thấy cạn

Dặn dò con cháu phải lưu tâm!

L.T.H.