Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

THƯƠNG LẮM! NGƯ DÂN! Thơ. Lê Trường Hưởng

"Tàu lạ" đâm chìm Tàu cá chở 34 Ngư dân trên biển Hoàng Sa 


THƯƠNG LẮM! NGƯ DÂN!


Mặc Chi Na bắt giữ đâm Tàu

Vẫn quyết không lùi bám biển sâu

Lãnh hải máu xương sao bỏ được?

Trùng khơi sinh kế chẳng rời đâu!

Rồi mưu thâm diệt môi trường chóng

Lại kế hiểm tan sự sống mau

Thương lắm Ngư dân gồng sức chịu

Chủ quyền bảo vệ mãi bền lâu!


L.T.H.