Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

ĐẾN CHỮ “BỆNH” RỒI! Thơ. Lê Trường Hưởng
                                             Luân hồiĐẾN CHỮ “BỆNH” RỒI!


Vòng quay Sinh Lão đến…Bệnh rồi!

Bệnh tật theo nhau đến…viếng thôi

Bệnh Gút (Gout) nhức đau mong gọi đất

Bệnh Zô na (Zona) buốt muốn kêu trời

Bệnh Cao huyết áp đe…nằm liệt

Bệnh Tiểu tháo đường dọa…đứng chơi

Tứ Bệnh hướng muôn phương để…vái

Tuổi cao chiến đấu Bệnh không lơi!


L.T.H.