Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

HAI KẺ TỘI ĐỒ! Thơ. Lê Trường Hưởng

Vụ cho thuê đất 70 năm ông Võ Kim Cự đã thấy việc sai của Tỉnh
Kiến nghi Quốc Hội bãi nhiệm ông Võ Kim Cự
Ông Trịnh Xuân Thanh "thổi bay" gần 3500 tỷ của PVC thế nào?


              Võ Kim Cự                                                            Trịnh Xuân Thanh


HAI KẺ TỘI ĐỒ!

( Bát vĩ vận “anh” )

Võ Kim Cự với Trịnh Xuân Thanh

Phản nước hại dân tội rõ rành!

Kim Cự đất đai mang bán mạnh

Xuân Thanh tiền thuế phá tan tành

Xuân Thanh lên chức là mong tránh

Kim Cự giữ quyền để quyết tranh

Kim Cự gây ra bao bất hạnh

Xuân Thanh phá hoại phải bêu danh!L.T.H.