Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

SINH TỬ MỘT NGÀY…Thơ. Lê Trường Hưởng


Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên Ngôn độc lập tại Quảng trường
Ba Đình ngày 2/9/1945 Khai sinh ra nước VNDCCH
SINH TỬ MỘT NGÀY…


Trùng hợp tử sinh thật lạ kỳ!

Một ngày sinh tử có thường khi?

Khai sinh Đất nước luôn tồn tại

Báo tử thân mình mãi mãi đi

Quy luật ngăt nghèo đành tử biệt

Cuộc đời tình cảm chẳng sinh ly

Tử mà như vẫn còn sinh đó

Trùng hợp tử sinh thật lạ kỳ!


L.T.H.Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ( từ trần ngày 2/9/1969 ) tại
Quảng trường Ba Đình.