Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

Ô DANH..."CÔ GIÁO" ! Thơ. Lê Trường Hưởng

Cách chức Hiệu trưởng, Hiệu phó Trường Nam Trung Yên 

Ô DANH..."CÔ GIÁO" !

( Bát vĩ vận “i” )

Hai Bà nghễu nghện ngự Ta xi
Lượn ở…sân Trường phá Nội qui
Làm gẫy chân Trò nhanh…gỡ bí
Gây ra tội lỗi chóng…xoa đi
Dối gian dạy trẻ làm sao nhỉ ?
Thất đức trồng người có ích chi ?
Cách chức về vườn dân nhất trí
Ô danh “Cô Giáo” quá còn gì !

L.T.H.

                              Học sinh bị gẫy chân