Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

NHẮN MAI PHAN LỢI. Thơ. Lê Trường Hưởng

Thu hồi thẻ nhà báo và tạm đình chỉ chức vụ ông Mai Phan Lợi


                               


                 Nhà báo Mai Phan Lợi
NHẮN MAI PHAN LỢI!


Dại dột thế không biết giữ mồm?

Chép vàng bỗng chốc hóa…con Tôm

Chức danh đang giữ không sao giữ

Chiếc Thẻ đã ôm chẳng thể ôm

Nhà Báo…nói hay là tất cả

Phóng Viên…viết dẻo đã bao gồm

Sẩy lời hơn trượt chân nhiều lắm!

Thôi lại về cày...phố sớm hôm!


L.T.H.