Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

GIỮ CHIẾU THƠ ĐƯỜNG. Thơ. Lê Trường Hưởng

Nguyễn Bình Xuyên
Liêu Đình Bá
Đinh Hiểu Khác
Lê Trường Hưởng       

Trần Quang Tuân

Đào Nguyên Lịch

Nguyễn Đắc Công


     
Ngô Quốc Lộc


GIỮ CHIẾU THƠ ĐƯỜNG.

( Bát vĩ vận “oi” )

Bình Xuyên Hiểu Khác cạnh nhau…ngồi
Đình Bá Đắc Công ngự đó thôi ?
Đình Tự tham gia đâu thúc hối
Bình Sơn hòa nhập chẳng co lôi
Lê Trường Hưởng chạy đi mời gọi
Nguyên Lịch Quang Tuân đến…tọa rồi
Ngô Quốc Lộc Quy Nhơn tới vội
Chiếu Thơ Đường giữ có bầy tôi!


L.T.H.