Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

BÔI TRƠN...Thơ. Lê Trường Hưởng

Người dân phải "bôi trơn" 100% dịch vụ được khảo sát


Thủ tục cấp sổ đỏ bị người dân kêu ca nhiều nhất.
Thủ tục cấp sổ đỏ bị người dân "kêu ca" nhiều nhất.BÔI TRƠN…


Ra phố việc chi cũng phải tiền

“Bôi trơn” chuyện đó…lẽ đương nhiên

Cấp cao Lãnh đạo đang nhìn thấy

Tổng Bí Thư ta đã nói lên

Tham nhũng mọi nơi…hành trước hết

Cửa Quan khắp chốn…nhiễu đầu tiên

Hại dân nguy nước sao không diệt?

Chế độ tồn vong nghĩ đến liền!
L.T.H.