Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

LỊCH SỬ CHỨNG MINH! Thơ.Lê Trường HưởngLỊCH SỬ CHỨNG MINH!


Lịch sử vẻ vang đã chứng minh

Chớp thời cơ được thật tài tình

Tự do mang lại toàn dân tộc

Độc lập giành cho đất nước mình

Cách mạng khai hoa không tổn thất

Chính quyền  kết quả chẳng hy sinh

Toàn cầu chứng kiến đầy khâm phục

Lịch sử vẻ vang đã chứng minh


L.T.H.