Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

ĐAU LÒNG LẮM THAY! Thơ. Lê Trường Hưởng


                                   Xưa: " Bao giờ hết Đước Năm Căn? "


ĐAU LÒNG LẮM THAY!

Bao giờ hết Đước Năm Căn
Ông Trang hết cá, Viên An hết rừng
Khai Long hết xác Cá Đường
Mũi Cà Mau đó ta nhường cho bây
( Ca Dao ).

Hỡi ôi! Đến lúc rồi đây
Môi trường tàn phá tội này do ai?
Thù trong rồi lại giặc ngoài
Chặn dòng xây đập trải dài Mê Kông
Mặn xâm cạn kiệt Cửu Long
Rạch kênh trơ đáy cánh đồng cháy khô
Từng ngày mong đợi nước vô
“Sống chung với lũ” bây giờ còn đâu
“Nhường” ai đây mũi Cà Mau?
Mưu thâm kế độc bắt đầu thành công?
Cháu con đắc tội cha ông
“Tổ Chim Chích” ở đau lòng lắm thay!

L.T.H.


                                      Nay: Kênh rạch cạn trơ đáy!