Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016

LẠI GIỞ CHIÊU TRÒ! Thơ. Lê Trường Hưởng

Tại sao ông Chu Xuân Phàm lại tự tung tin mình bị đuổi việc?
LẠI GIỞ CHIÊU TRÒ !


Chu Xuân Phàm lại giở chiêu trò!

Nói láo xin ta lượng thứ cho

Diễn tiép “về vườn” mình tự nghĩ

Đóng luôn “sa thải” chính thân lo

Gian ngoan “mẫu quốc” ghi công lớn

Xảo quyệt Việt Nam khép tội to

Mắt Thánh vải thưa sao bịt được

Tim gan nhìn thấu lũ Tàu Ô!


L.T.H.


                Cá chết hàng loạt ở ven biển mền Trung